Toni Zenz

Maatregelen COVID-19 - 1 juni 2021

Kercksteder vzw volgt de richtlijnen vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Hou er ook rekening mee dat de richtlijnen regelmatig aangepast worden aan de ontwikkelingen op het terrein.

1 Wat is corona

1.1 Wat is een coronavirus?
Coronavirussen vormen een grote familie van virussen die bij dieren of mensen ziekten kunnen veroorzaken. Bij mensen is bekend dat verschillende coronavirussen luchtweginfecties veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).
Het meest recent ontdekte coronavirus veroorzaakt coronavirusziekte COVID-19.

1.2 Wat zijn de symptomen?
Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak:
  o hoest;
  o dyspnoe; (kortademigheid)
  o thoracale pijn; (borstkas)
  o acute anosmie (reukzin) of dysgeusie (smaak);
  OF
 • Minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:
  o koorts;
  o spierpijn;
  o vermoeidheid;
  o rhinitis (ontsteking aan het neusslijmvlies);
  o keelpijn;
  o hoofdpijn;
  o anorexie;
  o onderstaande symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten:
   waterige diarree;
   acute verwardheid;
   plotse val;
  OF
 • Verergering van chronische respiratoire symptomen:
  o (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

2 Inleiding

Sinds de start van de covid-19periode werd onze dienstverlening drastisch aangepast om de strijd tegen COVID-19 aan te gaan. Er werden daarvoor verschillende richtlijnen opgemaakt, die nog steeds regelmatig werden aangepast aan nieuwe situaties en inzichten.

Wij vertalen deze opgelegde richtlijnen steeds naar de werking in Kerckstede en zoeken hierbij telkens een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid.

Het COVID-19-virus is niet weg. Deze preventieve uitgangspunten blijven van cruciaal belang:

 • De algemene regels inzake hygiëne blijven strikt opgevolgd.
 • De gezondheidstoestand van medewerkers, cliënten en hun omgeving wordt goed opgevolgd.
 • De regels van social distancing worden maximaal gerespecteerd.
 • Er wordt maximaal ingezet op het gebruik van beschermingsmateriaal.
 • De regels van Sciensano rond testen en contactopsporing worden opgevolgd.

Alles hierna moet dan ook begrepen worden met die regels in het achterhoofd.

3 Wat betekenen deze richtlijnen voor cliënten en hun netwerk?

De vaccinatiecampagne in combinatie met de algemeen geldende maatregelen zorgen sinds enkele weken voor een daling in de besmettingscijfers. Dit biedt mogelijkheden tot versoepelingen.
De voorwaarden voor versoepeling zijn:

 • Een voldoende hoge vaccinatiegraad, dat wil zeggen 90% van de aanwezige cliënten en 70 % van de actieve medewerkers gevaccineerd.
 • Versoepelingen kunnen pas 10 dagen na de tweede vaccinatie starten.

Wij kunnen met trots melden dat de vaccinatiegraad in Kerckstede heel hoog ligt

 • 95 % van de medewerkers
 • 99 % van de cliënten wonen
 • 95 % van de EC
 • 100 % van de EC RTH

De bescherming die de vaccins bieden, is hoog, maar geen enkel vaccin biedt 100 % bescherming.
Daarom blijven de algemene teststrategie en maatregelen met betrekking tot isolatie en quarantaine voor zorgvoorzieningen, ongeacht de vaccinatiestatus, gelden.
Zolang deze maatregelen van kracht zijn blijven we de bubbel-werking hanteren. Ook het activiteitenaanbod blijft doorgaan in de bubbel van de eigen huizengroep/ groep EC / EC RTH

Het is belangrijk dat iedereen, dus alle medewerkers, cliënten, geregistreerde bezoekers en geregistreerde vrijwilligers, de beschermende maatregelen strikt blijven toepassen.

We zetten voor jullie de belangrijkste maatregelen en versoepelingen op een rij.

Algemeen

 • Elke cliënt krijgt zoveel als mogelijk de ondersteuning zoals in de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) is vastgelegd.
 • Opname nieuwe cliënten wonen, externe cliënten, externe cliënten RTH is mogelijk.
 • Er wordt verder gewerkt met een aangepast activiteitenschema: er wordt gewerkt met kleinere groepen (in functie van social distancing) en in vaste bubbels: geen vermenging van cliënten uit verschillende huizengroepen, groep EC/EC RTH om een eventuele uitbraak zo beperkt mogelijk te houden.
 • De tuin kan gedeeld worden tussen ciënten uit verschillende huizengroepen, groep EC/EC RTH. Hygiënerichtlijnen worden hierbij strikt opgevolgd en er wordt een mondneusmasker gedragen.
 • De cliënten kunnen hun vriend of vriendin vanuit een andere bubbel ontmoeten. Hygiënerichtlijnen worden hierbij strikt opgevolgd en er wordt een mondneusmasker gedragen.
 • Cliënten mogen zelfstandig functionele verplaatsingen doen in Kerckstede (naar activiteitenaanbod, naar eigen kamer …).
 • Activiteiten buitenshuis/uitstappen zijn toegelaten, als ze door de Nationale Veiligheidsraad zijn toegestaan en wanneer deze veilig kunnen verlopen
 • Begeleid werk en Groene zorg kan doorgaan indien de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd worden.

Maatregelen voor externe cliënten (EC)

 • De werking tussen cliënten wonen en externe cliënten (cliënten die enkel dagondersteuning hebben) blijft strikt gescheiden. Concreet wil dit zeggen dat EC die de combinatie maken met woonondersteuning de keuze moeten maken tussen EC of cliënt wonen, zodat ze maar tot 1 bubbel behoren.
 • Bij een uitbraak van covid-19, hoog-risico-contacten van cliënten/medewerkers of bij grote personeelsuitval door het virus kan mogelijks wel een (gedeeltelijke) sluiting voor de EC nodig zijn. Dit is nu nog niet aan de orde.
 • Collectief vervoer (busvervoer/auto) is mogelijk op volle capaciteit
  Voorwaarden:
  o iedere inzittende draagt een mondneusmasker
  o hygiënemaatregelen worden gerespecteerd: handen worden ontsmet voor het betreden van de bus
  o mix op de bus tussen EC en EC die tijdelijk in het wonen verblijven kan niet. Zij moeten instaan voor eigen vervoer.

Maatregelen voor cliënten wonen

 • Wandelen, winkelen, fietsen, uitstappen (terrasjes, uiteten…) buitenshuis zijn toegelaten, wanneer dit veilig kan verlopen.
 • Cliënten mogen deelnemen aan extern georganiseerde kampen / reizen binnen Europa en volgen hierbij de door de externe organisatie opgelegde richtlijnen.

Wisselende opvang tussen Kerckstede en het netwerk

 • De bestaande weekend- en verlofregeling wordt terug gevolgd.
  o Er is geen beperking in bezoek aan het netwerk thuis. De gemaakte afspraken in kader van COVID-19 blijven gelden. Familie komt niet binnen in Kerckstede.
 • In geval van (mogelijkse) besmetting in Kerckstede wordt bekeken of tijdelijk een algemene transferstop van thuis naar Kerckstede en omgekeerd gehanteerd moet worden dan wel enkel binnen bepaalde huizengroepen of settingen. Dit wordt besproken met de huisarts verbonden aan Kerckstede.
 • We sensibiliseren het netwerk omtrent het beperken van besmettingsrisico’s tijdens het verblijf thuis. Als manifest duidelijk is dat het netwerk zich niet houdt aan de algemene richtlijnen terzake, kan dit meegenomen worden in de afweging van het crisisteam om het aantal overstappen tussen voorziening en de thuissituatie voor deze cliënt te beperken.

Bezoekregeling

 • Er is geen beperking meer in wie op bezoek komt.
 • Per bezoek hanteren we een maximum van 3 bezoekers per cliënt (hoeven niet uit dezelfde bubbel te komen).
 • In afspraak met de sociale dienst en het huis wordt gekeken wanneer en op welke manier het bezoek kan doorgaan:
  o We stimuleren zoveel als mogelijk om tijdens het bezoekmoment met de cliënt te gaan wandelen, weliswaar buiten de terreinen van Kerckstede.
  o Is dit geen mogelijkheid dan wordt bezoek georganiseerd:
   in een lokaal van Kerckstede.
   op het terras / afgesloten tuin van het eigen huis.
  o Bezoek kan voorlopig nog niet doorgaan in de huizen of vrij in de tuin van Kerckstede om contacten tussen externen en andere cliënten te vermijden.
  o Het cafetaria op vrijdagmiddag blijft nog gesloten.

Dank voor jullie begrip voor deze maatregelen.

Bij vragen kan u altijd terecht bij een medewerker van de sociale dienst.

Meer informatie? 

 • Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

Heb je specifieke vragen ivm Kerckstede en het coronavirus?

 • Richt je tot Dorine Herreman, stafmedewerker preventie: herreman.d@kerckstede.be of 051/26.96.60

De voorziening